ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์ ยืดหยุ่น มุ่งมั่น เชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

ฟาร์มไก่พ่อเเม่พันธ์ุ (Breeder Farm)
ดำเนินการเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ผลิตไข่ฟักเพื่อส่งไปที่โรงฟักไข่ โดยควบคุมการเลี้ยง ในโรงเรือนระบบปิด ในสภาวะที่สะอาด ปลอดภัย และป้องกันโรคในฟาร์มอย่างเข้มงวด อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์
โรงฟักไข่ (Hatchery)
ดำเนินการผลิตลูกไก่ (Day Old Chick) โดยรับไข่ฟักจากฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์มาบ่มฟักในสภาวะที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีการฟักที่ทันสมัยแบบ Single stage เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดเชื้อโรค และจัดส่งให้ฟาร์มไก่เนื้อทั้งของบริษัทในเครือ และลูกค้าไก่ประกันนำไปเลี้ยงเป็นไก่ใหญ่
โรงชำแหละ (Slaughterhouse)
ดำเนินการผลิตสินค้าไก่สดทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรับไก่มีชีวิตจากฟาร์มของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรแบบ Contracted เข้ามาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย และเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์ของเรา (Our Product)
เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสัตว์ "โดยไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต" ทุกวันนี้ลูกค้าให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นดังนั้นความปลอดภัยด้านอาหารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้เราแข่งขันในตลาดโลก เราตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารและการผลิตที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราสำหรับลูกค้า. โดยที่บริษัทได้การรับรองมาตราฐานการส่งออก GMP, HACCP, HALAL

ความเป็นมาของบริษัท (History)


 

  

               บริษัท โกลเดนท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2549 โดยคุณรุ่งอรุณ การรัตน์และคุณปริยา
ทิพวงษ์ โดยแรกเริ่มนั้นได้ทำในรูปแบบการทำธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อในรูปแบบไก่ประกันและทำธุรกิจการเลี้ยงไก่อิสระเพื่อขายให้กับลูกค้าทั่วไปโดยเริ่มแรกมีการเลี้ยงในธุรกิจขนาดเล็กยังไม่มีการขยายพื้นที่แต่เมื่อธุรกิจการเลี้ยงไก่ไปได้ด้วยดีและมีแนวโน้มขายได้ราคามากขึ้นทางคุณรุ่งอรุณและคุณปริยาจึงขยายพื้นที่ในการเลี้ยงและขยายฐานลูกค้าเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่อิสระเพิ่มมากขึ้นจากนั้นได้มีการดำเนินธุรกิจขายอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ในนามของร้านนพคุณ 2 ควบคู่ไปกับธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ

             ต่อมาปี พ.ศ. 2554 คุณรุ่งอรุณ และคุณปริยา จึงตัดสินใจจัดตั้งและจดทะเบียน บริษัทโกลเดนท์ ฟาร์มเซ็นเตอร์และได้ก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เป็นระบบฟาร์มปิดทั้งหมด ซึ่งอูย่ในเขต จังหวัดปราจีนบุรี,สระบุรี และลพบุรีทำการเลี้ยงไก่ประกันราคากับ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย), บจก.เซนทโกร, บจก. โกลเดนท์ ฟู้ดสยามและได้ก่อสร้างขยายธุรกิจในรูปแบบของไก่พันธุ์และโรงฟัก ที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการ สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนมีพ่อแม่พันธุ์ ที่จะผลิตไข่ไก่และโรงฟัก ที่สามารถผลิตลูกไก่ออกมาป้อนให้กับธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อได้ตลอดและในปี พ.ศ.2555 ด้วยการมองการณ์ไกลของคุณรุ่งอรุณ และคุณปริยา จึงได้ขยายธุรกิจแบบครบวงจรจึงได้ก่อตั้งบริษัทซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการโรงงานแปรรูปที่พร้อมจะรองรับธุรกิจไก่เนื้อและพร้อมขายไก่สดทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ต่อไป.โดยที่บริษัทได้การรับรองมาตราฐานจาก EST266, GMP, HACCP และ HALAL

  

นโยบายบริษัท (Policy)

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต   ตลอดห่วงโซ่อาหาร  จัดการภัยคุกคามต่อธุรกิจ  และการปลอมปน  เพื่อผลิตสินค้ามีคุณภาพ อาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับกฎหมาย    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    พัฒนาบุคลากร   สร้างนวัตกร   นำพาองค์กรสู่ความยั่งยืน

  

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนไก่ ในฐานะบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เราดำเนินธุรกิจตั้งแต่การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์จนถึงการเชือดและส่งออก
เราผลิตสินค้าคุณภาพสูงตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของอาหารผู้บริโภคเป็นหลัก

  

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด ซื่อสัตย์
(Integrity)

การปฏิบัติงานถ้วยความซื่อสัตย์ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องรับผิดชอบ โปร่งใสมีจริยธรรมและใช้หลักคุณธรรมในการบริหารและในการทำงาน


ยืดหยุ่น
(Flexibility)

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเสมือน "ปลาใหญ่ว่ายเร็ว" เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส


มุ่งมั่น
(Execution)

การปฏิบัติงานด้วยความ ขยัน อดทน มีวินัยรับผิดชอบ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงาน


เชี่ยวชาญ
(Profressional)

การปฏิบัติงานถ้วยความเชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริงและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง


ทำงานเป็นทีม
(Teamwork)

การทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีความสามัดคีในหมู่คณะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน